Polityka prywatności / RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej RODO, informujemy, iż:

P.W. SFEROIDA Radosław Dobrzyniewicz jest administratorem danych osobowych kontrahentów i stron prowadzonych postępowań administracyjnych. Kontakt z nami jest możliwy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przetwarzane dane osobowe:

 • obligatoryjne - kontrahentów niezbędne do zawarcia i wykonywania zlecenia (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, procedury reklamacyjne itp.)
 • obligatoryjne - wykorzystywane do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (głównie wynikające z prawa geodezyjnego i rozporządzeń), dane pochodzące z państwowych rejestrów, niezbędne do realizacji postępowań administracyjnych (m.in. danych właścicieli nieruchomości i danych o nieruchomościach)
 • opcjonalne - kontaktowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy
 • dane wizerunkowe - związane z monitoringiem wizyjnym

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonywania obowiązków
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne
 • przez czas trwania umowy, okres roszczeń, dochodzenia roszczeń i czas trwania takich postępowań

P.W. SFEROIDA udostępnia dane osobowe:

 • dane przedmiotowe i podmiotowe przekazywane do urzędów niezbędne do realizacji postępowań administracyjnych (m.in. danych właścicieli nieruchomości i danych o nieruchomościach), informacje te w większości są dostępne dla tych urzędów
 • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, doradcze, rachunkowe, podatkowe, prawne
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską
 • podmiotom prowadzącym działalność bankową i płatniczą
 • - podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie nieopłacenia w terminie należności

P.W. SFEROIDA nie udostępnia danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dostęp do danych mają właściciel i pracownicy P.W. SFEROIDA, a w przypadkach opisanych w pkt. "udostępnianie danych" odpowiednie podmioty. Dane przechowywane są w formie nieudostępnianej, cyfrowo, w siedzibie firmy. Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • . przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Przysługujące uprawnienia:

 • można złożyć do P.W. SFEROIDA wniosek o korektę, usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Zakres praw i sytuacje, kiedy można korzystać wynikają z odpowiednich przepisów.
 • w szczególnych przypadkach, w dowolnym momencie, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych.
 • istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO