Poradnik inwestora

Realizacja usługi będzie przebiegała szybciej i sprawniej jeżeli skorzystacie Państwo z pomocy niniejszego mini poradnika. W zależności od zleconego zadania (asortymentu prac geodezyjnych) prosimy przygotować następujące informacje i/lub dokumenty:


mapa do celów projektowych i inne mapy
 • numer działki ewidencyjnej
 • zakres opracowania mapy (dla typowego „domku” przyjmujemy działkę + niezbędny kołnierz otaczający)

  UWAGA! Czasami zdarza się że do realizacji inwestycji potrzeba zaprojektować przyłącze/sieć, którego trasa przebiega dalej niż typowy zakres opracowania. Proszę zakres ustalić z projektantem w oparciu o warunki wydane przez właściciela odpowiedniej sieci

tyczenie kubaturowych obiektów budowlanych
 • plan zagospodarowania terenu
 • rzut parteru
 • rzut fundamentów
 • opcjonalnie: dla realizacji prowadzonych na użytkach rolnych - decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

Zgłoszenie EGiB
Format OpenOffice Format PDF


tyczenie sieci uzbrojenia terenu / przyłącza
 • plan zagospodarowania z naniesioną trasą projektowanej sieci

inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
 • plan zagospodarowania terenu
 • opcjonalnie - dla realizacji prowadzonych na użytkach rolnych – decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

Zgłoszenie EGiB
Format OpenOffice Format PDF


inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu / przyłącza
 • plan zagospodarowania z naniesioną trasą projektowanej sieci

wznowienie znaków granicznych
 • numer działki ewidencyjnej
 • deklaracja, które odcinki graniczne są przedmiotem zlecenia (lub cała działka)

rozgraniczenie nieruchomości
 • numer działki ewidencyjnej
 • deklaracja, które odcinki graniczne są przedmiotem zlecenia (lub cała działka)

Zgłoszenie EGiB
Format OpenOffice Format PDF

Wniosek o rozgraniczenie
Format OpenOffice Format PDF


podział nieruchomości
 • numer/y działki/ek ewidencyjnej/ych
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku, gdy brak jest planu miejscowego i nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu)

Zgłoszenie EGiB
Format OpenOffice Format PDF

Wniosek o podział
Format OpenOffice Format PDF


podział nieruchomości rolnej
 • numer/y działki/ek ewidencyjnej/ych

Zgłoszenie EGiB
Format OpenOffice Format PDF

Oświadczenie o działce rolnej
Format OpenOffice Format PDF


klasyfikacja gruntów
 • numer/y działki/ek ewidencyjnej/ych
 • wypis z planu miejscowego z zaznaczeniem, że działka ma funkcję rolną, a jeżeli urząd nie posiada planu miejscowego wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z oświadczeniem, że brak jest planu miejscowego

Zgłoszenie EGiB
Format OpenOffice Format PDF

Wniosek o klasyfikację
Format OpenOffice Format PDF

Dla większych i/lub nietypowych opracowań prosimy o bezpośredni kontakt.

Pomocą w lokalizacji nieruchomości są geoportale:
- miasto Słupsk: https://sip.slupsk.eu/is/
- powiat słupski: https://webewid.powiat.slupsk.pl/is/
- powiat sławieński: https://slawienski.webewid.pl/is/